Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

BURMISTRZ MROZÓW - Dariusz Jaszczuk

4 sierpnia 2016

 

Burmistrz sprawuje nadzór w zakresie prawidłowości realizacji zadań pod względem merytorycznym przypisanych do podległych struktur, w szczególności właściwego stosowania prawa i przyjętych procedur do rozstrzygania prowadzonych postępowań. Jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Do zakresu zadań i kompetencji Burmistrza należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
3) projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy,
4) określanie polityki kadrowej i płacowej,
5) nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu,
6) składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu oraz informacji o swojej pracy pomiędzy sesjami Rady,
7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec osób zatrudnionych w Urzędzie,
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej Urzędu,
10) udzielanie pełnomocnictw procesowych,
11) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
12) wykonywanie budżetu gminy oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
13) wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania,
14) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków,
15) pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością,
16) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami Rady.

Burmistrz wykonuje czynności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w sytuacji jego braku lub w sytuacji, gdy nie może on z innych przyczyn pełnić swoich obowiązków.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Zastępcy Burmistrza,
2) Skarbnika,
3) Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami,
4) Zakładu Gospodarki Komunalnej,
5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Zadania Burmistrza jako organu administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych, mogą wykonywać pracownicy Urzędu jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia.

W czasie nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni Zastępca Burmistrza.

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-04
Data publikacji:2016-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:10614