Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

ZASTĘPCA BURMISTRZA - Luiza Kowalczyk

4 sierpnia 2016

Zastępca Burmistrza prowadzi wszystkie sprawy Gminy Mrozy oraz wykonuje obowiązki i uprawnienia Burmistrza Mrozów pod jego nieobecność.

Zastępca Burmistrza prowadzi i załatwia w imieniu Burmistrza Mrozów bieżące sprawy Gminy Mrozy należące do właściwości Burmistrza, w tym w szczególności:

1) wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2) prowadzenie spraw w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Mrozy,
3) podejmowanie czynności wynikających z zakresu prawa pracy z wyjątkiem spraw związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem lub zmianą stosunku pracy oraz spraw związanych
z wynagrodzeniem pracowników Urzędu,
4) podpisywanie w imieniu Burmistrza Mrozów pism i dokumentów dotyczących bieżącego funkcjonowania Gminy Mrozy,
5) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, w tym w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
6) poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów,
7) potwierdzania własnoręczności podpisu oraz poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub określonym miejscu,
8) wykonywanie budżetu, w tym zaciąganie zobowiązań w ramach bieżącej obsługi gminy i urzędu,
9) zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty wraz z oceną merytoryczną jako kierownik jednostki,
10) prowadzenie i załatwianie wszystkich spraw, w których Burmistrz Mrozów działa
w charakterze organu podatkowego, w szczególności w zakresie podatków i opłat lokalnych,
11) do wydawanie tytułów wykonawczych w sprawach, w których Burmistrz Mrozów jest wierzycielem,
12) gospodarowanie mieniem komunalnym,
13) samodzielne składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
14) składanie oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu gminy dotyczących programów oraz projektów finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej,
15) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej w Mrozach,
16) udział w sesjach Rady Miejskiej i jej posiedzeniach komisji,
17) reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem.

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania w ramach ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Gminy Mrozy przed sądami oraz organami administracji publicznej i innymi podmiotami prawa. Realizuje zadania wynikające z funkcjonowania kontroli zarządczej. Nadzoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych.

Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Sekretarza,
2) Referatu Edukacji, Przedsiębiorczości, Bezpieczeństwa i Logistyki,
3) Urzędu Stanu Cywilnego,
4) Placówek oświatowych,
5) Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pełni nadzór organizacyjny w zakresie wszystkich stanowisk pracy pod nieobecność Sekretarza Gminy lub w sytuacji, gdy nie może on z innych przyczyn pełnić swoich obowiązków.

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-04
Data publikacji:2016-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9514