Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

SEKRETARZ GMINY - Magdalena Sulich

4 sierpnia 2016

Sekretarz prowadzi sprawy gminy powierzone przez Burmistrza w określonym zakresie, w szczególności prowadząc nadzór organizacyjny nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu jako całości oraz wchodzących w jego skład struktur, przede wszystkim w zakresie przestrzegania k.p.a., prawa pracy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Urzędu.

Do zakresu zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

1) kierowanie w imieniu Burmistrza pracą Urzędu,
2) prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Burmistrza,
3) opracowywanie projektów zmian aktów ustrojowych Urzędu oraz uaktualnianie ich w miarę potrzeby,
4) nadzór nad poprawnością formalno - prawną przygotowywanych w Urzędzie pism, decyzji, umów oraz projektów aktów prawnych Burmistrza i Rady,
5) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców,
6) potwierdzanie własnoręczności złożonych podpisów,
7) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,
8) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu oraz zatrudnienia w Urzędzie,
9) wnioskowanie w sprawach przyjęcia do pracy, zwolnienia, wynagrodzenia i karania pracowników,
10) nadzorowanie procedury załatwiania skarg i wniosków składanych przez obywateli,
11) dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
12) nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu,
13) organizowanie i uczestniczenie w kontroli wewnętrznej,
14) koordynowanie działań Urzędu dotyczących wyborów, referendów i spisów,
15) koordynowanie współdziałania komórek organizacyjnych Urzędu w realizacji zadań wymagających takiego współdziałania,
16) nadzór nad przestrzeganiem w urzędzie Statutu Gminy, regulaminów, Instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu postępowania administracyjnego,
17) nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady i Burmistrza,
18) wykonywanie obowiązków w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
19) współpracowanie z Radą i jej komisjami,
20) dbanie o należyty wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia, podejmowanie czynności związanych z przeglądami budynku i instalacji, zabezpieczeniem przed kradzieżą, włamaniem, pożarem itp.,
21) nadzorowanie właściwego, zgodnie z zasadą celowości i gospodarności wydatkowania środków finansowych na administrację,
22) reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
23) koordynowanie działań promocyjnych prowadzonych przez Urząd, w tym wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Mrozy.

Sekretarz gminy prowadzi bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Samodzielnych Stanowisk Pracy: ds. obsługi Rady Miejskiej, samorządów wiejskich i organizacyjnych, ds. kadrowych i obsługi sekretariatu, Radcy Prawnego,
2) Instytucji kultury.

Sekretarz gminy wykonuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza i Zastępcy Burmistrza lub w sytuacji, gdy nie mogą oni z innych przyczyn pełnić swoich obowiązków.

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-04
Data publikacji:2016-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:8334