Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

SKARBNIK GMINY - Beata Wiącek

4 sierpnia 2016

Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując nadzór nad działalnością referatów oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania w zakresie poprawności sporządzania rozliczeń finansowych, w szczególności tworzenia dokumentów
stanowiących zobowiązania finansowe wystawianych faktur oraz zgodności ich opisu z treścią umów i zleceń.

Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy i Urzędu Miasta i Gminy,
2) przekazywanie wytycznych i niezbędnych danych Kierownikom referatów Urzędu Miasta i Gminy, Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych do opracowania projektu budżetu,
3) współdziałanie w opracowaniu budżetu i projektu budżetu,
4) nadzór i bieżąca kontrola nad realizacją budżetu, w szczególności w zakresie ustawy o finansach publicznych,
5) zapewnienie prawidłowości zawieranych umów pod względem finansowym oraz kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
6) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej,
7) dokonywanie analiz budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji,
8) nadzór w zakresie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
9) opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza dotyczących wydatkowania środków publicznych,
10) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
11) nadzór nad terminowym regulowaniem przez podatników zobowiązań,
12) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku gminy,
13) opracowywanie przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości,
14) wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie Referatu Finansów, w tym w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej w odniesieniu do zadań realizowanych przez referat,
15) udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady,
16) wykonywanie zadań Kierownika Referatu Finansów,
17) bezpośredni nadzór nad pracownikami referatu,
18) sporządzanie sprawozdań finansowych,
19) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem udzielonym przez Burmistrza,

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-04
Data publikacji:2016-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9298